لیست بروزرسانی انجام شده بر روی سیستم جهت استحضار ارائه می گردد:

1393/11/2

  • مشکل ناهماهنگی فونت با سیستم دارایی بخصوص در خروجی Perm حل شد.
  • نام واحد سازمانی و پست سازمانی افراد در محل امضای آنها در چندین فرم قابل پرینت که مورد تقاضای بسیاری از سازمانها بود اضافه شد.
  • نام رسید قبض انبار به قبض انبار و قبض انبار به قبض اولیه و نیز رسید حواله به حواله و حواله به حواله اولیه برای همخوانی با عادت کاربران به اصطلاحات عرف شده تغییر کرد.
  • گزارش کاردکس کالا برای انبارها و حواله ها و واحدها با چندین ایندکس بخصوص بر روی تاریخ که مورد تقاضای سازمانهای زیادی بود در سیستم ایجاد شد.
  • برای ماشین فیلد VCI اضافه شده است که موقع ثبت باید پر شود.
  • با توجه به نظر جناب آقای حبیبی ریاست محترم اداره بازرسی اداره کل اموال وزارت دارایی درخواستهای خرید به درخواستهای کالا وابسته شده بنحوی که برای ایجاد درخواست خرید حتماً باید از قبل درخواست کالایی وجود داشته باشد تا جلوی شارژ مستقیم انبار گرفته شود. در این خصوص هرچند این شرکت مخالف اعمال این محدودیت است و این محدودیت می تواند مورد اعتراض بهره برداران از سیستم باشد اما با توجه به تأکید نماینده محترم وزارت دارایی و به جهت تمکین از قانون این محدودیت در سیستم اعمال شد.
  • در مرحله تعیین انبار امکان مشاهده موجودی تمامی انبارهای مجموعه بدون نیاز به انتخاب آنها در سیستم اضافه شد.
  • در گزارشات حسابداری مربوط به آیین نامه سال 1385 گزارش تفضیلی نیز قابل مشاهده می باشد.